no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران) | خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
مشاوره انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

TXT
اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران)
txt
مهر ۱۰, ۱۳۹۷

اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران)


اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی درکارکنان شهرداری منطقه ۴ شهر تهران می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود . بدین منظور ۳۰ نفر کارمند شهرداری که دارای مشکلات روان‌شناختی بودند ، به صورت روش نمونه‌گیری مبتنی در دسترس انتخاب و در دو گروه (۱۵نفری) آزمایش و کنترل جای داده شدند . ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، پرسشنامه‌های سخت رویی کوباسا (۱۹۸۸) و خودکنترلی تانجی و همکاران(۲۰۰۴) بود . شرکت کنندگان به مدت ۸ جلسه ۹۰دقیقه‌ای به مدت۲ماه تحت آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب قرار گرفتند . داده‌ها به‌وسیله‌ی آزمون کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند . یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات سخت رویی و خودکنترلی در گروه آزمایش ، تفاوت معنی‌داری در مرحله پس‌آزمون ، نسبت به گروه کنترل داشته است (p<0.001) . یافته‌های پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب برافزایش خودکنترلی و سخت رویی در کارکنان شهرداری. با توجه به تأثیر مداخله مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب برافزایش خودکنترلی و سخت رویی کارکنان باید به نقش این نظریه به عنوان یکی از راهکارهای آموزشی و درمانی در کارکنان بیشتر توجه شود.

واژه‌های کلیدی :  مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب ، خودکنترلی ، سخت رویی،پایان نامه،نگارش پایان نامه،چاپ مقاله،انجام مقاله،اکسپت،انجام مقاله درتهران،خرید مقاله،انجام مقاله در تهران،بهترین موسسه انجام مقاله،خریدمقاله علمی،انجام مقاله علمی،مقاله نویسی،انجام مقاله نویسی،اکسپت مقاله،انجام مقاله در ایران،انجام مقالات علمی پژوهشی،انجام مقاله به شرط اکسپت،انجام مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله ایمپکت دار،خرید مقاله

 

مقدمه

خودکنترلی پائین در کارمندان و کارکنان شرکت‌ها و ادارات باعث عدم مسئولیت پذیری و کاهش راندمان کاری در آنها می شود . چناچه گلاسر(۲۰۰۸) درکتاب مدیریت بدون زور واجبار اشاره کرده است. به دلیل کنترل بیرونی توسط حکم فرماها و رؤسا و نادیده گرفتن نیازهای بنیادین (نیازآزادی ، قدرت ، تفریح ، تعلق پذیری ، بقا ) کارمندان ، چالش متعادل سازی نقش های شغلی و خانوادگی و… که طبیعتاً به علت سنگینی بار مسئولیت کارمندان در خانواده  است بیشتر به چشم میخورد. همچنین گلاسر(۲۰۰۴) تاکید می کند که چناچه مدیران شرکت‌ها و کارخانجات در برخورد با کارمندان و زیر دستان خود به جای استفاده از زبان کنترل بیرونی از زبان کنترل درونی ( نظریه انتخاب ) استفاده کنند ، باعث افزایش راندمان کاری و درنتیجه رضایت شغلی در آنها می شود . بنابراین خودکنترلی ، مراقبتی درونی است که بر اساس آن ، وظایف محول شده، انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود ، بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد . هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی ، تلاش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهده او واگذار شده است ، کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاری و سهل انگاری نشود ، از کنترل درونی بهره مند است . به عبارت دیگر؛ هر گاه عامل کنترل کننده از خارج به داخل انسان منتقل شود ، به طوری که شخص با اختیار و آگاهی به ارزیابی و اصلاح عملکرد خود در قالب استانداردهای مشخص و در جهت اهداف مطلوب بپردازد ، خودکنترلی تحقق یافته است . در این صورت ، نظارت خارجی در تحقق چنین رفتاری که متضمن انجام وظیفه و ترک خلاف است ، نقشی نداشته و تنها مراقبت درونی است که موجب رفتار  مزبور می شود (جان بزرگی ، ۱۳۸۹). همچنین تفاوت های مهم فردی و قابل سنجش ویژگی های رفتاری را، خودکنترلی می نامند . خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است (کریتنر وکینیکی[۱]۱۳۸۴). خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می شود (موراون و بامیستر[۲]،۲۰۰۰). از سازه های مهم دیگری که در این پژوهش در کارکنان شهرداری بررسی شده ، سخت رویی است . سخت رویی مفهومی‌روانشناختی است که به شیوه خاص و با ثبات فرد در واکنش به رویدادهای زندگی اشاره دارد و مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی (کوباسا، ۱۹۷۹) است که از نظریه های وجودی شخصیت و سلامت زایی (آنتوسکی[۳]، ۱۹۹۰)، از جنبه سازگاری با وقایع استرس زای زندگی گسترش یافته است (کلارک و هارتما[۴](۱۹۹۶ ) به نقل از ایزکیان، ۱۳۸۱) . این سازه از سه مؤلفه وابسته به هم (تعهد[۵])، (کنترل[۶]) و( مبارزه جویی[۷]) تشکیل شده است (ایزکیان، ۱۳۸۱). تعهد مفهوم مقابل خودباختگی ، کنترل مفهوم مقابل ناتوانی و مبارزه جویی مفهوم مقابل احساس تهدید یا ترس است. افراد سخت رو کسانی هستند که به سادگی در برابر اعمال و رفتار خود احساس تعهد کر ده و عقیده دارند، رویدادهای زندگی قابل کنترل و پیش بینی است و تغییر در زندگی و نیاز به انطباق با آن را نوعی فرصت و مبارزه  جویی برای رشد بیشتر در نظر می‌گیرند، به جای آنکه آنرا تهدید برای زندگی خود بشمار آورند(فلورین[۸] و همکاران، ۲۰۰۰). در دنیای کنونی با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی و آلام و رنج های حاصل از آن در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری از افراد دچار مشکلات مختلف روانی شده که امر زندگی فردی و اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار داده است و زمینه ساز بروز مشکلاتی برای خود و افراد اطراف آنها شده است. بر همین اساس این امر برای افرادی که تماس بیشتری با شهروندان دارند از اهمیت بیشتری برخوردار بوده که کارکنان شهرداری از جمله این افراد هستند. از جمله مشکلات ایجاد شده در افراد نبود زمینه مناسب کنترلی و سخت رویی در آنها می باشد که باید در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد و آزمایش روشهای کارا در این زمینه از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این روشها استفاده از روشهای مشاوره گروهی بر اساس انتخاب می باشد که باعث می شود از نظرات چندین نفر استفاده شده و از بین آنها مناسب ترین زوش گزینش و مورد استفاده قرار گیرد که پژوهش حاضر نیز بر اساس اهمیت این موضوع و مشکلات بیان شده به بررسی اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی درکارکنان شهرداری منطقه ۴ تهران اقدام نموده است. رویکردهای درمانی مختلفی از جمله رویکرد شناختی رفتاری،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،تحلیل رفتارمتقابل و… در بررسی مشکلات کارکنان شرکتها ، موسسات وکارخانجات مورد بررسی قرارگرفته است اما در این میان از رویکرد مشاوره گروهی مبتنی برنظریه انتخاب کمتر مورد استفاده قرارگرفته است.

 با توجه به مطالب ذکر شده مساله اساسی پژوهش حاضر این است که آیا آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکنترلی و سخت رویی درکارکنان شهرداری تاثیرگذار است؟

 ads

درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *