no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

بررسی و مقایسه دید گاه های فلسفی معلمان نمونه و سایر معلمان دوره متوسطه اول شهرستان بیرجند از دیدگاه مکتب پراگماتیسم ، اگزیستانسیالیسم و ناترالیسم | خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
مشاوره انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

ZIP
بررسی و مقایسه دید گاه های فلسفی معلمان نمونه و سایر معلمان دوره متوسطه اول شهرستان بیرجند از دیدگاه مکتب پراگماتیسم ، اگزیستانسیالیسم و ناترالیسم
zip
بهمن ۷, ۱۳۹۷

بررسی و مقایسه دید گاه های فلسفی معلمان نمونه و سایر معلمان دوره متوسطه اول شهرستان بیرجند از دیدگاه مکتب پراگماتیسم ، اگزیستانسیالیسم و ناترالیسم


چکیده
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه دید گاه های فلسفی معلمان نمونه و سایر معلمان دوره متوسطه اول شهرستان بیرجند از دیدگاه مکتب پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم می باشد. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد؛ این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان ، معاونان و مدیران شاغل متوسطه اول وابسته به اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ۹۴-۹۳می باشد، که تعداد آن ها ۹۴۰نفر می باشد . با استفاده از جدول کوهن مقدار حجم نمونه محاسبه می گردد. با استفاده از این فرمول ۱۸۴ نفر از معلمین مقطع متوسطه اول به نسبت جامعه آماری انتخاب گردیدند. در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری از اطلاعات استفاده گردید، این پرسشنامه دارای ۵۰ گویه می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط ۷ تن از اساتید تعلیم و تربیت روایی مورد تایید قرار گرفت . پایایی این پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ۸۱٫/ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و…..) و آمار استنباطی (آزمون T مستقل ) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین دیدگاه فلسفی معلمان نمونه و سایر معلمان مقاطع متوسطه شهر بیرجند از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیست تفاوت معنی داری وجود دارد و از دیدگاه سایر مکاتب تفاوت معنی داری وجود ندارد.موضوعات :
روانشناسی
ads

درباره نویسنده

cloner 205 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *