دانلود مقاله تدوین استراتژی¬های بازاریابی در بانک کشاورزی با تاکید بر بانکداری الکترونیکی

0

دانلود مقاله تدوین استراتژی¬های بازاریابی در بانک کشاورزی با تاکید بر بانکداری الکترونیکی

چکیده:

سازمان¬ها می¬توانند با به¬کارگیری استراتژی¬ها و به¬صورت تدریجی و گام به گام از وضعیت فعلی خود جلوتر رفته و به موقعیت مطلوب مورد نظر خود در آینده دست یابند. مگر اینکه به ناگاه شرایطی نامساعد به سازمان تحمیل گردد. موفقیت یا عدم موفقیت یک سازمان تنها و تنها مدیون و وامدار نوع نگاه و طرز نگرش مدیران و همچنین عملکرد آنان است. شرایط محیطی البته تأثیرگذار است اما نه به اندازه¬ای که سلب مسئولیت کند. از صاحبان و مدیران سازمان مدیریت استراتژیک و متدها و تکنیک¬های آن مدیران سازمان را یاری می¬دهد که به آینده سازمان پرداخته و آن را رقم بزنند(یعقوبی و همکاران،۱۳۹۰).
استراتژی یعنی شناخت آینده و برنامه¬ریزی برای آن، استراتژی عبارت است از مجموعه تصمیم¬هایی که باتوجه به شرایط به رویدادهایی که ممکن است در آینده پیش آیند گرفته می¬شوند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، استراتژی به مفهوم مقابله با اوضاع و شرایط جدید یا عکس¬العمل نسبت به موقعیت¬های جدید است.
مدیریت استراتژیک نیز عبارت است از مجموعه تصمیم¬ها و اقدامات مدیریتی که عملکرد بلندمدت یک سازمان را تعیین می¬کند و به¬عبارت دیگر مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی و تدوین استراتژی و اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل(آرمسترانگ،۱۳۸۵).
رقابت در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل وجودی استراتژی در موسسات اقتصادی بخش خصوصی باشد. رقابت یا خصومت بین دو دولت می¬تواند اساس استراتژی آنها را تشکیل دهد. تفاوت استراتژی بین موسسات اقتصادی و سازمان¬های دولتی در این است که موسسه اقتصادی اصولا نفع¬گرا است و استراتژی¬های مبتنی بر رقابت با موسسات رقیب اتخاذ می¬کند. حال آنکه یک سازمان دولتی بنا بر خصلت خدمتگزار بودنش، نیازمند استراتژی¬هایی غالبا راه¬حل¬گرا است. اصولا مهمترین قسمت از مباحث استراتژیک «تشریح و تبیین ضعف¬ها و نارسایی¬ها، نقاط قوت، موقعیت ها و تهدیدها» است که مدیران و برنامه¬ریزان ضمن آن به مفروضات سیاسی، یعنی اوضاع و شرایطی که در آینده بر این اوضاع و شرایط اضافه می¬شوند، یا جانشین می¬گردند، نیز می¬پردازند. تفکر استراتژیک به معنی تفکر صحیح برای تصمیم¬گیری و جست¬وجوی راه¬حل است. تفکر و اقدام استراتژیک از هر لحاظ اولی¬تر و مهم¬تر از برنامه¬ریزی استراتژیک می¬باشند و می¬تواند بدون وجود به همراه برنامه¬های غیراستراتژیکی نیز موثر و مفید واقع گردند(دفت،۱۳۸۴).
در ادامه به بررسی استراتژی¬های بازاریابی پرداخته شده و جایگاه فناوری نوین در استراتژی بازاریابی بانک¬ها مورد ارزیابی قرار می¬گردد. بدین منظور لازم است در ابتدا به استراتژی¬های عمومی بازاریابی ار دیدگاه پورتر پرداخته شود و در گام بعدی با بررسی فناوری¬های جدید و جایگاه آن در استراتژی¬های بازاریابی بانک کشاورزی، جایگاه و نقش آن در تدوین استراتژی¬های بانک کشاورزی روشن گردد

Leave A Reply

Your email address will not be published.