no-img
خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران

رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارکنان شعب بانک مسکن استان البرز: تبیین نقش میانجی‌گر شیوه‌های بازرگانی | خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران


خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران
مشاوره انجام مقاله | چاپ مقاله | خرید مقاله | اکسپت | 02166435682
انجام پروژه

adsads
Untitled Document Screen Resolution Statistics

ادامه مطلب

ZIP
رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارکنان شعب بانک مسکن استان البرز: تبیین نقش میانجی‌گر شیوه‌های بازرگانی
zip
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارکنان شعب بانک مسکن استان البرز: تبیین نقش میانجی‌گر شیوه‌های بازرگانی


چکیده
نگرش شغلی مفهومی است که تصورات مثبت و منفی فرد درباره کار و جنبه‌های مختلف محیط کاری‌اش را نشان می‌دهد. وجود نگرش خوب و مثبت در کسب موفقیت‌های فردی و سازمانی اهمیت دارد. از این رو مطالعه نگرش شغلی و عوامل موثر بر آن از ضروریات امر در سازمان‌های مختلف خدماتی، صنعتی و غیره است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعهد مدیران به بازاریابی داخلی با نگرش شغلی کارمندان شعب بانک مسکن استان البرز از طریق میانجی‌گری فعالیت‌‌های بازاریابی پرداخته شد. روش پژوهش حاضر توصیفی، همبستگی است. جامعه پژوهش شامل ۴۱۴ نفر از کارمندان ۳۲ شعبه بانک مسکن استان البرز در سال ۱۳۹۴ است. از این جامعه ۲۱ شعبه و نمونه‌ای به حجم ۲۱۴ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس سنجش تعهد مدیریت به بازاریابی و شیوه های بازاریابی داخلی تو و همکاران (۲۰۱۵) و مقیاس نگرش شغلی و سازمانی عظیمی و همکاران (۱۳۹۰) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss نسخه ۲۰ و لیزرل ۸٫۵۰ استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق، منعکس کننده یک برازش مطلوب و در حد انتظار بود و نقش میانجی¬گری روابط داخلی رسمی و غیر رسمی در روابط بین تعهد مدیران به بازاریابی داخلی و نگرش شغلی کارمندان مورد تأیید قرار گرفت. در بررسی فرضیه‌های فرعی پژوهش نیز یافته‌ها نشان داد که بین تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و نگرش شغلی رابطه مثبت و معنی‌دار؛ بین تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و روابط داخلی رسمی رابطه مثبت و معنی‌دار، بین تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و روابط داخلی غیررسمی رابطه مثبت و معنی‌دار؛ بین روابط داخلی رسمی و روابط داخلی غیررسمی رابطه مثبت و معنی‌دار؛ و بین روابط داخلی غیررسمی و نگرش شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده شده است اما بین روابط داخلی رسمی و نگرش شغلی رابطه معنی‌داری مشاهده نشده است. نتایج تحقیق حاضر می تواند در راستای تجدید ارتباطات داخلی جهت بهبود نگرش شغلی کارمندان و به تبع بهبود عملکرد بانک مفید باشد.
کلید واژه¬ها: تعهد مدیران به بازاریابی داخلی، نگرش شغلی کارمندان، فعالیت‌‌های بازاریابی، ارتباطات داخلی رسمی، ارتباطات داخلی غیررسمی، شعب بانک مسکن استان البرزموضوعات :
مدیریت
ads

درباره نویسنده

cloner 204 نوشته در خرید مقاله | انجام مقاله|انجام پایان نامه|چاپ مقاله|اکسپت| پروژه آنلاین|انجام مقاله در تهران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *