نقش مهم رسانه های در انعکاس کودک آزاری و کاهش و افزایش این بزهکاری

0

چکیده
رسانه¬ها می¬توانند با برنامه¬های علمی و سودمند باعث پیشرفت کودکان شوند و تأثیرات مثبت داشته باشند یا بر عکس می¬توانند تأثیرات بسیار مخرب بر کودکان بگذارند و باعث ایجاد زمینه¬های بزهدیدگی و کودک آزاری در کودکان شوند نقش مهم رسانه های در انعکاس کودک آزاری و کاهش و افزایش این بزهکاری را نمی توان نادیده گرفت. وسایل ارتباط جمعی همانند تلویزیون و سینما در ایران نسبت به انعکاس موارد کودک آزاری جنسی به دلیل مسائل مذهبی و محدودیت در پخش بسیاری از صحنه ها به نوعی با کم کاری مواجه است. حتی در بسیاری از فیلم هایی که در سینما به نمایش در می آید ممکن است حاوی پیام کودک آزاری جنسی باشند ولی این صحنه ها به دلیل داشتن مفسده و ممنوع بودن نمایش در نمی آیند. رسانه جمعی مانند سینما و تلویزون به انتشار و انعکاس اخبار و صحنه های خشونت جنسی علیه کودکان به عنوان موضوعی انسان ساز می بایست از واقعیات شوم آن بی پرده و آشکار در جهت روشنگری افکار عمومی گام بردارند. اما در مقابل نیز عده ای معتقدند انعکاس این اخبار خشونت جنسی علیه کودکان موجب دامن زدن این اخبار و چالش برانگیز شدن آن در جامعه می شود و بیان صریح این موضوعات را به نفع مردم نمی دانند. عده ای دیگر نیز موضعی بین این دو نظر برگزیدند و عقیده دارند رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی باید با حفظ مصالح و منافع جامعه و جلوگیری ار اغراق و برجسته سازی همراه با تبیین خشونت و پیامد های آن راهکارهای دقیق را نیز به مخاطبان ارائه کنند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.